ALGEMENE VOORWAARDEN

(deze voorwaarden zijn van toepassing in onze webshop) 


Artikel 1 - Definities

 1. LaDot cosmetics, gevestigd te Krommenie , KvK-nummer 54410010 .
 2. Klant: degene met wie  een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen:  LaDot cosmetics en Klant samen.
 4. Klant een bedrijf of een individu, een persoon of bedrijf die de aankoop doet.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens .
 2. LaDot cosmetics en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. LaDot cosmetics en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Prijzen

 1. LaDot cosmetics hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. LaDot cosmetics mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die  niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 - Monsters en modellen 

 • Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5 - Betalingen en betalingstermijn

a. Klant betaald achteraf

 1. LaDot cosmetics mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet als dit is afgesproken bij een betaling achteraf deze binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die  hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat  aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. LaDot cosmetics mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

b. Of de Klant rekent producten direct af.

Artikel 6 - Recht van reclame 

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag  het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. LaDot cosmetics maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan , tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 

 • het product niet is gebruikt
 • het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen.
 • de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om verzegelde goederen.
 • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:

 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • zodra het bedrijf de opdracht heeft verstrekt en akkoord is gegaan met de productie.

De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 7 - Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar LaDot cosmetics heeft geretourneerd, dan zal LaDot cosmetics eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig van de geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor retouneren komen slechts voor rekening van LaDot cosmetics voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd en dit met LaDot cosmetics is afgesproken.

Artikel 8 - Vergoeding retourkosten 

 • Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten voor het retourneren van het product. 

Artikel 9 - Retentierecht 

 1. LaDot cosmetics kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van  heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan .
 3. LaDot cosmetics is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud 

 1. LaDot cosmetics blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van  met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan  gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
 4. Wanneer  gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag  van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 11 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij , tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag  zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan  kan tegenwerpen.

Artikel 12 - Levertijd 

 1. De levertijden van  zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van .
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer  later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer  niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en  iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 13 - Feitelijke levering

 • De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 14 - Transportkosten 

 • De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en  schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 15 - Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij  niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan . Doet de Klant dit niet, dan kan hij  niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

 Artikel 16 - Bewaring 

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 17 - Garantie

 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
 2. De garantie geldt niet:
 • in het geval van normale slijtage
 • voor schade ontstaan door ongevallen
 • voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
 • voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
 • wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld 

     3.Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze               juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 18 - Ruilen 

 1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje
 • het product is nog niet gebruikt

     2. Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel 19 – Vrijwaring

 •  De Klant vrijwaart  tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door  geleverde producten en/of diensten.

 Artikel 20 – Klachten

 1. De Klant moet een door LaDot cosmetics geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkoming
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant  daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming  hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat  hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en LaDot cosmetics.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat  andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 21 - Ingebrekestelling

 • De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan .
 • De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling  ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

 Artikel 22 - Aansprakelijkheid Klant

 • Wanneer  een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 23 – Aansprakelijkheid

 1. is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer  aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. s niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer  aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

 Artikel 24 - Vervaltermijn

 • Elk recht van de Klant op schadevergoeding van  vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 25 - Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer  toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door  nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat  in verzuim is.
 3. mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer  kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 Artikel 26 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van  door de Klant niet aan  kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Wanneer zich een overmacht situatie voordoet waardoor  1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat  kan nakomen.
 3. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als  de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 4. hoeft in een overmacht situatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer  hiervan voordeel heeft. 

Onder de overmacht situatie in lid 1 valt onder meer ook:

 • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
 • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
 • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
 • computer­virussen
 • stakingen
 • overheidsmaatregelen
 • vervoersproblemen
 • slechte weersomstandigheden
 • werkonderbrekingen

Artikel 27 - Wijziging overeenkomst 

 • Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en LaDot cosmetics de overeenkomst aanpassen.

Artikel 28 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag  altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal  zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 29 - Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met  aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van .
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

 Artikel 30 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat  bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 31 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en  is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van LaDot cosmetics  is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en , tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 01 juni 2024.